Alle Eisteddfodmedaljes moet so gou moontlik aan juffrou Groenewald terugbesorg word sodat dit weer by die prysuitdeling oorhandig kan word.