Die beheerraad van Laerskool Jan van Riebeeck word saamgestel in terme van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 en die maatreëls daarkragtens uitgevaardig. Die beheerraad verrig die werksaamhede wat binne sy bevoegdheid val en wat nodig is vir die welsyn van die skool, soos die administrasie van skoolfondse en bates, die handhawing van die voorgestelde gedragskode vir leerders en die administrasie van personeel.

Lede word verkies vir ‘n dienstermyn van drie jaar. Ampsdraers word uit eie geledere verkies en beklee sodanige ampte vir ‘n termyn van 12 maande met die opsie om herverkies te word.

Die beheerraad vergader gereeld, ten minste een keer per skoolkwartaal, en kom een keer per jaar met die totale skoolgemeenskap bymekaar om verslag te lewer en ‘n finansiële jaarverslag aan belanghebbendes voor te lê. Die beheerraad mag komitees of individue aanstel of koöpteer om hom te adviseer en by te staan.

Die beheerraad van Laerskool Jan van Riebeeck is ‘n dinamiese span met ‘n wye verskeidenheid gawes, agtergrond en ondervinding. Hierdie entoesiastiese ouergroep met verskeie uithaler sakepersone in sy geledere, verseker saam met die bestuurspan dat die skool op ‘n gesonde sakegrondslag bestuur word.

 

Beheerraad 2019     (portefeuljes sal eersdaags aangeteken word)

Voorsitter: Merwe Scholtz 

Onder-Voorsitter: Kees Snijders 

Tesourier: Cobus Loubser

LJ le Roux 

Izelle Venter

Sekretaresse: Marinda Brink (Beleide)

Johan Oosthuizen (Skoolhoof)

Lucia de Jager

Hannes Müller

Gekoöpteerde lede:  Mariette Herholdt, Ria Hertzog

—————————————————————————————————————————————————-

Merwe Scholtz

Voorsitter

Beroep: Sakeman
(s) 082 783 8795 |  mscholtz@genfin.co.za    

Kees Snijders

Onder-Voorsitter: 

Beroep: Direkteur
(w) 087 943 7222 |  (s) 082 386 3999 |   kees@flickswitch.co.za

Cobus Loubser

Tesourier 

Beroep: Geoktrooieerde Rekenmeester
(w) 021 509 5202 |  (s) 082 884 6874 |   cobus@moresport.co.za

LJ Le Roux

Beroep: Ingenieur
(w) 021 556 1739 |  (s) 083 261 9050 |   lj@lrjsteel.co.za

Izelle Venter

Beroep: Kanaalhoof van Media24/VIA
(w) 082 331 8087 |  (s) 083 261 9050 |   iventer@media24.com

Johan Oosthuizen

Laerskool Jan van Riebeeck

Beroep: Skoolhoof
083 303 8518 |   jhoosthuizen@jvrprim.co.za

Marinda Brink

Sekretaresse

Beroep: Onderwyser (Adjunkhoof, Administrasie)
084 600 1024 |  marinda@jvrprim.co.za

Lucia de Jager

Beroep: Onderwyser
082 921 3466 lucia@jvrprim.co.za

Hannes Müller

Beroep: Terreinbestuurder

082 414 4647  hannes@jvrprim.co.za

Ria Hertzog

Gekoöpteerde lid (OOV)

E-pos: oov@jvrprim.co.za

 

Mariette Herholdt

Gekoöpteerde lid (Huppelland)

082 417 7439 |  huppellandhoof@jvrprim.co.za