Die beheerraad van Laerskool Jan van Riebeeck word saamgestel in terme van die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet 84 van 1996 en die maatreëls daarkragtens uitgevaardig. Die beheerraad verrig die werksaamhede wat binne sy bevoegdheid val en wat nodig is vir die welsyn van die skool, soos die administrasie van skoolfondse en bates, die handhawing van die voorgestelde gedragskode vir leerders en die administrasie van personeel.

Lede word verkies vir ‘n dienstermyn van drie jaar. Ampsdraers word uit eie geledere verkies en beklee sodanige ampte vir ‘n termyn van 12 maande met die opsie om herverkies te word.

Die beheerraad vergader gereeld, ten minste een keer per skoolkwartaal, en kom een keer per jaar met die totale skoolgemeenskap bymekaar om verslag te lewer en ‘n finansiële jaarverslag aan belanghebbendes voor te lê. Die beheerraad mag komitees of individue aanstel of koöpteer om hom te adviseer en by te staan.

Die beheerraad van Laerskool Jan van Riebeeck is ‘n dinamiese span met ‘n wye verskeidenheid gawes, agtergrond en ondervinding. Hierdie entoesiastiese ouergroep met verskeie uithaler sakepersone in sy geledere, verseker saam met die bestuurspan dat die skool op ‘n gesonde sakegrondslag bestuur word.

Beheerraad 2017 

Voorsitter: Nicole Strauss (Kultuur, Beleide)

Onder-Voorsitter: Kees Snijders (Sport, IT en Personeelaangeleenthede)

Tesourier: Steph van der Westhuizen (Finansies en Personeelaangeleenthede)

Sekretaresse: Marinda Brink (Beleide)

LJ le Roux (Fasiliteite, Projekte, Finansies, Terrein en Personeelaangeleenthede)

Merwe Scholtz (Regsadvies, Personeelaangeleenthede)

JC Smit (Departementshoof Grondslagfase, Nasorg)

Johan Oosthuizen (Skoolhoof)

Marili Thomson (Finansies en Nie-Onderwyspersoneel)

Gekoöpteerde lede:  Yvonne de Lange, Mariette Herholdt, Esna Boshoff, André Symington, Jean Lombaard, Hennie du Plooy.

 

 

Nicole Strauss

Voorsitter

Kultuur, akademie & personeelaangeleenthede.

Beroep: Skrywer (w) 021 423 2880 |  (s) 083 556 8664 |  nstrauss@iafrica.com

Kees Snijders

Onder-Voorsitter: Sport, IT en personeelaangeleenthede.

Beroep: Direkteur
(w) 087 943 7222 |  (s) 082 386 3999 |   kees@flickswitch.co.za

Steph van der Westhuizen

Tesourier (Finansies & personeelaangeleenthede.)

Beroep: Program Bestuurder
(w) 021 509 5202 |  (s) 082 468 5201 |   stepvdw@hotmail.com

Marinda Brink

Sekretaresse

Beroep: Onderwyser (Adjunkhoof, Administrasie)
084 600 1024 |  marinda@jvrprim.co.za

LJ Le Roux

Fasiliteite, projekte, finansies, terrein en personeelaangeleenthede.

Beroep: Ingenieur
(w) 021 556 1739 |  (s) 083 261 9050 |   lj@lrjprojects.co.za

Merwe Scholtz

Regsadvies, personeelaangeleenthede.

Beroep: Sakeman
(s) 082 783 8795 |  mscholtz@genfin.co.za    

Johan Oosthuizen

Laerskool Jan van Riebeeck

Beroep: Skoolhoof
083 303 8518 |   jhoosthuizen@jvrprim.co.za

JC Smit

Nasorg

Beroep: Onderwyser- Departementshoof Grondslagfase
072 233 3522 |  jc@jvrprim.co.za@jvrprim.co.za

Marili Thomson

Finansies en Nie-Onderwyspersoneel

Beroep: Finansiële beampte
021 423 4209|  marili@jvrprim.co.za

Esna Boshoff

Gekoöpteerde lid (OOV en herwinning.)

 Epos: esnaboshoff@vodamail.co.za

Yvonne de Lange

Gekoöpteerde lid (Gemeenskapsbetrokkenheid & Kommunikasie.)

(w) 021 422 0674 |  (s) 082 371 5686 |   yvonnedl@absamail.co.za

Mariette Heroldt

Gekoöpteerde lid (Huppelland)

082 417 7439 |  huppellandhoof@jvrprim.co.za

André Symington

Gekoöpteerde lid (Regsadvies)

082 825 7730 |  asymington@ensafrica.com

Jean Lombaard

Gekoöpteerde lid (Fasiliteite en projekte)

082 557 1923 |   jalca@mweb.co.za

Hennie du Plooy

Gekoöpteerde lid (Sport)

082 574 1038 |   hennie@lmv.co.za