JvR skoolklere kan nou ook aanlyn gekoop word:
Hou ‘Ctrl’ knoppie in, en klik op onderstaande www adres:
http://www.treadleclothing.co.za/shop/
Klik op verlangde item, grootte en ‘add to cart’
Om nog ‘n item te kies, klik op ‘Show all’ regs bo
Klik op die mandjie links onder om te sien watter items reeds geselekteer is.
Indien nodig, maak veranderinge aan die lys en ‘update cart’
Klik op ‘Local pickup @ Jvr klerebank’
Klik ‘proceed to checkout’
Vul in ‘billing address’ vir die faktuur met u kind se naam
Adres: tik maar net ‘n letter in op elke lyntjie, wanneer dit nie by u huisadres afgelewer word nie.
Klik op verlangde betaalmetode : ‘direct bank transfer’ OF ‘Snapscan’
‘PLACE ORDER’
Maak dan die betaling en gebruik asseblief faktuurnommer as verwysing.
Die klerebank is vier maal per week oop vir snapscan en kontant-aankope.

Bedryfsure vir aanpas en
kontant/snapscan-aankope
Vanaf Tot ongeveer
Maandae en Woensdae 07:20 08:00
Dinsdae en Donderdae 13:30 14:20

Onthou:
Grootmaatbestellings word deur die klerebank geplaas in Julie/Augustus vir Somerklere, en in Januarie/Februarie vir Winterklere.
Bestel asseblief voor ‘n nuwe seisoen begin om teleurstellings te voorkom.
Items kan onbeplan uit voorraad wees en sekere items kan tot twee maande neem om aan te vul. Die prys mag dalk ook hoër wees.
Die doel van addisionele items in die klerebank gedurende die jaar, is om nuwe leerlinge vanaf ander skole te help, kinders wat uit hul klere groei gedurende ‘n kwartaal, sowel as verlore items te kan vervang. Moet asseblief nie wag tot Januarie nie.
MERK alle items met u kind se volle naam en van, insluitende items wat hulle op sivviedae dra.