In terme van die Suid-Afrikaanse Skolewet, het die beheerraad met ouers, leerders, onderwysers en nie-akademiese personeel gekonsulteer en ‘n Gedragskode is opgestel wat in Augustus 2015 deur die beheerraad aanvaar is. Die Gedragskode verteenwoordig die konsensus van die ouers, leerders, onderwysers en nie-akademiese personeel van die skool ten opsigte van wat as aanvaarbare gedrag van belangegroepe by die skool beskou word.

Die Gedragskode sit die onderskeie regte en verpligtinge van die belangegroepe van die skool uiteen en dit het ten doel die skepping van ‘n klimaat van onderlinge respek, begrip en verdraagsaamheid tussen die verskillende belangegroepe in die belang van vreedsame verhoudinge in ‘n doelgerigte en dinamiese skool. Alle belangegroepe moet hulself met die inhoud van die Gedragskode vergewis. Die Gedragskode is van toepassing op alle ouers, leerders, onderwysers en nie-akademiese personeel van die skool.

Gedragskode